English

Лични данни

Лични данни

Онлайн декларация за поверителност на

„БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ”ООД

 

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

Защо „Балкански Център Дипломат” ООД събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим хотелско настаняване или обслужване е необходимо да съберем лични данни за кореспонденция и идентификация.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

Тези лични данни може да включват: Вашето име, пощенски адрес, адрес за плащане, имейл адрес, телефонен номер, информация, свързана с Вашата резервация, престой или посещение; участие в програма за членство или за лоялни клиенти; лични характеристики, националност, номер на паспорт и/или лична карта дата и място на издаване; история на пътувания; платежна информация, като например номер на Вашата платежна карта и друга информация относно нея, както и информация за удостоверяване и други подробни данни за фактуриране и платежна сметка, предпочитания на гости; групи, с които сте свързани при престои при нас; друг вид информация, която сте избрали да ни предоставите или можем да получим за Вас.

В допълнение, ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за нашите услуги. Тази информация може да включва IP адрес, използвания от вас браузър и настройките ви за език.

 

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „Балкански Център Дипломат” ООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

Основната причина, поради която имаме нужда от вашите лични данни, е много проста - те ни помагат да обработваме вашите резервации и заявки и да се уверим, че получавате възможно най-доброто обслужване.

 

Профилиране
Когато изпращаме или показваме персонализирана комуникация или  съдържание, може да използваме някои техники, които  се квалифицират като „профилиране” (напр. всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, която се състои от използването на тези данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическото лице,  в частност за анализиране или предиктиране на аспекти, свързани с естественото на личните предпочитания,  интересите,  локацията). Ние централизираме тези данни и ги анализираме, за да направим оценка и прогноза за личните ви предпочитания и/или интереси.

 

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

„Балкански Център Дипломат” ООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите приети от Балкански Център Дипломат” ООД.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

„Балкански Център Дипломат” ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. 

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Ние ще унищожим Вашите лични данни във възможно най-кратък срок и по такъв начин, че те да не могат да бъдат възпроизведени или възстановени.

Ако съществуват отпечатани върху хартия, личните данни ще бъдат унищожени по сигурен начин, например чрез машинно нарязване на малки части или изгаряне на хартиените документи или по друг такъв начин, а ако са в електронна форма, личните данни ще бъдат унищожени с технически средства, за да не може те да бъдат възпроизведени или възстановени.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

„Балкански Център Дипломат” ООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

·         В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

·         Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).

·         Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните.

·         Целите на обработването;

·         Правното основание за обработката;

·         Съответните категории лични данни, които се обработват;

·         Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

·         Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;

·         Ако обработката се основава на законните интереси на Балкански Център Дипломат ООД или на трета страна, информация за тези интереси.

·         Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

·         Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

·         Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

·         Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

·         Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

·         Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.

·         Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп BCDFORM_02, което ще намерите тук и да го отправите на посочените контактни данни на Балкански Център Дипломат” ООД.

 

Местоположение: 

Държава: Република България

Адрес: гр.Луковит, обл. Ловеч,  ул. „Димитър Талев” № 2

Телефон: 0697 55086

Ел. поща: office@dbg.bg