English
Проект за Повишаване квалификацията, уменията и кариерното развитие на заетите лица
01 Април 2020г.

Проект за Повишаване квалификацията, уменията и кариерното развитие на заетите лица

На 01.04.2020 г. „Балкански център Дипломат” ООД стартира п р о е к т "Организиране на специфични и квалификационни обучения и насърчаване на гъвкавите процеси на учене и работене за персонала на „Балкански център Дипломат” ООД."
Цел на проекта: Повишаване квалификацията, уменията и кариерното развитие на заетите лица в „Балкански център Дипломат” ООД, осъвременяване на познанията и компетенциите на работната ръка с цел посрещане на настоящите и бъдещите предизвикателства и насърчаване на ученето през целия живот.
Договор: BG05M9OP001-1.057-0079-C01
За периода 01.04.2020 г. – 01.10.2021 г.
Бюджет на проекта:  310 632.80 лева от които 192 386.28 лева европейско, 33 950.52 лева национално съфинансиране и собствено финансиране 84 296.00 лв.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.