English
Програма „Иновации и конкурентоспособност“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
19 Март 2021г.

Програма „Иновации и конкурентоспособност“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 19.03.2021 г.  „БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ“ ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.095-5980 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.095 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Обща стойност: 17511.37 лв.
 
Начало:19.03.2021 г.
Край: 19.06.2021 г.

 

Средствата ще бъдат вложени за разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства, вследствие на наложените временни противоепидемични мерки.

 

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

 

Резултати: изразяват се в постигане на положителен ефект по отношение на МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.